biososial

Vi må verne om forskningsetikken

Posted on | September 18, 2016 | No Comments

  • I 2007 begynte jeg kampen for partnerdrapsforskning i Norge.
  • Men i anledning VGs siste kartlegging av partnerdrap, velger jeg likevel å ikke la meg intervjue.

I alle disse årene har jeg hatt et godt forhold til media. Som forsker setter jeg stor pris på den arenaen media gir forskere og fagfolk til å formidle kunnskap og forståelser om drap, og til å gi innspill til forebygging. Likevel vil jeg ikke la meg intervjue i denne omgangen.

Begrunnelsen min er at det å verne om forskningsetikk må være et ufravikelig prinsipp, og jeg som forsker vil ikke samarbeide med redaksjoner som med vitende og vilje truer internasjonale standarder for forskningsetikk.

 

Stjålet studie

Ved å kartlegge partnerdrap tar VG det samfunnsansvaret media har til å belyse problematiske forhold i samfunnet på alvor. Det er flott! Men det blir da desto mer skuffende og rystende at VG i denne anledning viser til resultat fra en partnerdrapsstudie som de vet er plagiert. På godt norsk betyr det at studien er stjålet. Og det betyr at resultatene fra studien er heftet med en alvorlig form for forskningsjuks. Ved å henvise til resultatene fra en stjålen studie, og forskeren bak tyveriet, legitimerer og premierer VG alvorlig forskningsjuks . Dette strider mot medias samfunnsansvar.

At studien VG henviser til er stjålet er veldokumentert. Dette er gjort kjent for de i VG som arbeidet med kartleggingen i forkant av publiseringen av reportasjeserien. Dokumentasjon viser ubestridelig at jeg i 2007, på eget initiativ, utarbeidet prosjektbeskrivelsen til en studie hvor kjennetegn ved gjerningsperson, ofre og omstendigheter ved partnerdrap skulle kartlegges. Samtlige partnerdrap i en gitt tidsperiode i Norge skulle inngå i studien. I NOU 2010: 3, Drap i Norge, side 17, kan man lese at jeg hadde en kontrakt med Politidirektoratet om å skrive en rapport som skulle omhandle resultat fra studien.

I dag foreligger en slik rapport. Men den er forfattet av min daværende forskningsleder som i 2010 nektet meg å kontakte Datatilsynet for å søke om godkjenning av partnerdrapsstudien. Og senere har hun altså selv gjennomført studien. Dette er både maktmisbruk og forskningsjuks.

 

Forskere tar avstand

Internasjonalt, når det blir kjent at en studie er heftet ved forskningsjuks i en eller annen form, trekkes publikasjonene fra studien tilbake. Og forskerne som er ansvarlig for jukset får et skadet omdømme. Den internasjonale standarden for forskningsetikk er å aldri bruke forskning, ikke på noe som helst måte, dersom den er heftet ved forskningsjuks. Dette er en regel som gjelder forskere og fagfolk, men selvfølgelig også media. Det er helt avgjørende for samfunnet å verne om forskning, som dessverre er svært sårbar for ulike former for juks, at alle følger denne regelen.

Forskere i andre land har begynt å bli kjent med hva som har skjedd med partnerdrapsstudien her i Norge, og reagerer selvfølgelig med å ta avstand fra hva min tidligere forskningsleder har gjort. Det er underlig og rystende at dette ikke har vært reaksjonen i Norge. I stedet har Justisdepartementet (sic!) betalt for studien. Riksadvokaten (sic!) har oppmuntret politiet (sic!) til bruk av studien. Statskanalen NRK har flere ganger intervjuet forskeren og henvist til resultat fra studien, på tross av å vite om forholdene rundt hvordan studien stjålet. Og nå følger VG etter, helt ukritisk.

Kanskje tenker alle disse instansene at mål helliger middel. Partnerdrap er en av de mer alvorlige formene for kriminalitet vi har i vårt samfunn. Ikke bare tar det livet bort for alltid for den enkelte kvinnen og mannen som blir drept, det er også så mange etterlatte og pårørende som rammes så ubeskrivelig hardt og uendelig av at deres aller kjæreste er blitt drept, eller dreper.

 

Slutt å legitimere uetisk praksis

Men at samfunnet verner om forskningsetikk ved å ikke premierer og legitimere forskningsjuks er helt nødvendig, uansett innen hvilket fagfelt eller fenomen det forskes på. Derfor trekkes også publikasjoner innen kreftforskning, også forskning på kreftformer som typisk rammer barn, dersom det fremkommer at forskningen heftes av plagiat – og kreft rammer betydelig flere enn partnerdrap.

Forskning er en av de viktigste og mest troverdige måtene vi mennesker og samfunn får og utvikler livsnødvendig kunnskap på. Tilliten vi alle har til forskning og forskere må ikke undergraves av at uetisk forskningspraksis premieres eller legitimeres på noe vis. Derfor må alle forskere vite at dersom arbeidet deres heftes av forskningsjuks vil det ikke blir brukt. Dette er et nødvendig ledd i å få oss forskere til å handle etisk forsvarlig. Og vi vil alle ha etisk forsvarlig forskning, og ikke alternativet, også innen voldsfeltet.

I lengden vil VGs ukritiske bruk av plagiert forskning skade mer enn det gagner. Ved at de har valgt å premiere og legitimere forskningsjuks i sin kartlegging av partnerdrap vet vi nå hvordan VG forholder seg til forskningsetikk. I bestefall er det lemfeldig. Forskningsetikk er ikke så nøye for VG, liksom. Spørsmålet leserne nå må stille seg er hvor setter VG strek for å være så ukritisk til etiske overtramp på andre områder i samfunnet?

 

Kronikken ble først publisert i VG, side 24-25, mandag 12. september, 2016.

Skal man forstå mennesket, må man forstå at mennesket er et produkt av evolusjon

Posted on | August 21, 2016 | No Comments

Dette må norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner anerkjenne – og ansette deretter.

To internasjonalt anerkjente drapsforskere, Christine Alder og Ken Polk, påsto for noen år siden at fordi barnedrap er et så variert og komplekst fenomen, kunne de ikke tenke seg at én teori ville kunne forklare fenomenet på en helhetlig måte. Dette var og er helt feil. Slike feil kan begås når man ikke anerkjenner evolusjonspsykologi.

Evolusjonspsykologi gir nye og viktige svar innen komplekse områder

Evolusjonspsykologi er en gren innen psykologi som vurderer om hvordan vi tenker, føler eller handler kan ha hatt en funksjon for individets overlevelse og reproduksjon i vår arts historie. En slik tilnærming til å forstå og studere mennesker har gitt nye og viktige svar innen komplekse områder som kjærlighet, kriminalitet, livsstil, samarbeid, og alle tenkelige konflikter.

Siden 1980-tallet har evolusjonspsykologi gitt en helhetlig teoretisk forklaring på alle de ulike drapskategoriene, som for eksempel barnedrap, søskendrap og partnerdrap. Dette er det ingen andre teorier innen drapsforskning som gjør.

De andre teoriene, som ikke tar høyde for at mennesket er utviklet gjennom evolusjon, forklarer gjerne én drapskategori, men klarer sjeldent å forklare en annen, og aldri samtlige.

I tillegg har evolusjonspsykologiske perspektiver på hvorfor drap skjer gjort det mulig for forskere å utlede spesifikke prediksjoner for hva som vil være de utløsende psykologiske motivene til gjerningspersonen, og kjennetegn ved gjerningspersoner, ofre og omstendighetene for alle de ulike drapskategoriene.

Listen over kjennetegn evolusjonspsykologi predikerer for de ulike drapskategoriene er lang, og hver kategori har særegne kjennetegn. Noen eksempler på hva slags type kjennetegn evolusjonspsykologi perspektiv kan predikere er:

  • Hvor gamle vil gjerningspersoner og ofre være, og hvilke kjønn vil de ha?
  • Hva vil konflikten mellom partene bestå i, hva vil motivet være, og hvilke metoder vil bli brukt?
  • Vil gjerningspersonen ha en psykisk lidelse?

De evolusjonspsykologiske prediksjonene er støttet gjennom forskning i flere land, nå senest i min studie av barnedrap i Norge 1990–2009. Ved å følge det evolusjonspsykologiske perspektiv delte jeg drapene inn i meningsfylte underkategorier, og dette gjorde at et tydelig mønster for drapene trådte frem.

Jeg fant, akkurat som det evolusjonspsykologiske perspektiv predikerer, at barnedrap begått av steforeldre skiller seg systematisk fra de begått av genetiske foreldre; drap begått av mødre skiller seg systematisk fra de begått av fedre; og drap begått av foreldre med psykisk lidelse skiller seg systematisk fra de begått av foreldre uten psykisk lidelse.

I vitenskapen er en teori aldri bare en teori

Grunnen til at evolusjonspsykologiske prediksjoner stadig støttes krysskulturelt, er at de er utledet fra et større og overordnet forståelse av hvordan alt liv på jord er formet, nemlig fra evolusjonsteori.

Men evolusjonsteori er bare en teori! sies det av noen, også innen det som skal forstås som vitenskapelige miljøer. Men i vitenskapen er en teori aldri bare en teori. I vitenskapen brukes begrepet teori betydelig strengere enn i dagligtalen.

Teorier skal ikke bare forklare allerede kjente sammenhenger, men også utlede prediksjoner om sammenhenger vi ikke kjenner til enda.

Slik skal teorier hjelpe oss til å finne svar på ting vi ikke engang ville ha visst at vi burde spørre om. Akkurat slik har evolusjonspsykologi bidratt innen drapsforskning til å finne kjennetegn på sårbarhet som ellers var ukjente for feltet, som for eksempel betydningen alder og genetisk slektskap har for sårbarheten for drap.

Og med dette bidrar evolusjonspsykologi til vår faglige forståelse av hvorfor drap skjer, og at det er en del av menneskets natur å kunne begå drap. Slik kunnskap er avgjørende for å hindre drap.

Evolusjonsteorien bør være en styrende og overordnet teori for flere fag

I vitenskapen finnes både gode og dårlige teorier. Evolusjonsteori er blant de beste vi har. Den er så veldokumentert gjennom en rekke ulike eksperiment og observasjoner at den er akseptert som fakta. Den er den styrende og overordnede teorien som forener alle fagene som faller inn under biologi.

Den bør også være den styrende og overordnede teorien for fag som faller innenfor samfunnsfag, humaniora, medisin, jus – ja, alle fag som er avhengig av en realistisk forståelse av menneskets natur!

Det er ikke nødvendigvis et motsetningsforhold mellom evolusjonspsykologi og andre teoretiske perspektiv på mennesket.

Alle de som prøver å finne en systematikk i hvordan vi mennesker føler, tenker, handler – hvorfor vi er som vi er og reagerer på miljøet vårt som vi gjør – er egentlig evolusjonspsykologer på et vis. Fordi de også søker å si noe om menneskets natur.

Likevel har jeg og flere andre i Norge opplevd hindringer i å få den akademiske karrièren vi ellers kunne hatt, nettopp fordi vår faglige interesse lå i å forstå mennesker fra et evolusjonært perspektiv.

Jobbtilbud, stipender, gode karakterer og velvilje fra utdanningsinstitusjoner og veiledere har uteblitt. Selv hadde jeg en arbeidsgiver som nektet meg å fortsette forskningen jeg hadde jobbet med i tre år da det i 2010 ble kjent at jeg brukte det evolusjonspsykologiske perspektiv.

Dere med ansettelsesmyndighet: Ansett en evolusjonspsykolog i dag!

Det er få som har utdanning innen evolusjonspsykologi i Norge i forhold til andre land. Men sakte, og veldig sikkert, blir listen lenger. Nå må vi kunne få jobb her hjemme i Norge, og få anledning til å bidra til utviklingen av nødvendig kunnskap.

Jeg kunne kalt denne teksten Til ungdommen, og benyttet anledningen til å be de unge studere tverrfaglig. Men den oppmuntringen har jeg kommet med i en årrekke, da jeg stadig foreleser om evolusjonspsykologi og biososial kriminologi etter invitasjon fra en rekke ulike studentgrupper og -organisasjoner i Norge.

Denne gangen vil jeg heller oppmuntre dere etablerte.

Dere som sitter med ansettelsesmyndighet, og som planlegger hvilken retning forskningen og utdanningen på deres institusjoner skal ha fremover. Ja, du ja! Jeg vil oppmuntre deg til å ansette (minst) én evolusjonspsykolog!

Evolusjon er et faktum. Skal vi si noe om mennesket, må vi bruke teorier som tar utgangspunkt i at mennesket er utviklet gjennom evolusjon. Så hvorfor ikke slå til, og få en evolusjonspsykolog med på laget ditt allerede i dag?

 

Denne teksten ble først publisert på Aftenposten.no, 07.06.2016.

Takk til de som støttet arbeidet med barnedrapsforskningen

Posted on | July 19, 2016 | No Comments

Torsdag 16. juni i år forsvarte jeg ved disputas min doktorgradsavhandling An Evolutionary Psychological Analysis of Filicide in Norway. Min studie på kjennetegn ved barnedrap i Norge 1990-2009 inngår i avhandlingen, samt en teoretisk artikkel som omhandler hvorfor egne barndomsopplevelser med foreldreinnvestering kan gi opphav til de individuelle forskjeller i risiko omsorgspersoner i like situasjoner har til å begå barnedrap.

Hele kappen til avhandlingen kan leses her. Den første av tre artikler som inngår i avhandlingen, som omhandler det påfallende funnet at ingen er blitt domfelt for drap på nyfødte i studiens tidsperiode, er publisert og kan lastes ned her.

I dette blogginnlegget ønsker jeg imidlertid å dele “Acknowledgements” fra avhandlingen, hvor jeg takker de som har støttet arbeidet mitt med barnedrapsforskning i Norge. Noen av dere som leser dette, kjenner allerede til at jeg begynte med drapsforskning i Norge i 2008, da jeg ble ansatt ved et såkalt kompetansesenter ved Oslo Universitetssykehus. Etter ledelsen min først hadde nektet meg å arbeide for å få godkjent en partnerdrapsstudie i 2010, gikk de enda lenger senere samme år ved å nektet meg å publisere resultat fra barnedrapsstudien jeg hadde jobbet med i tre år.

Det har vært en lang kamp og alvorlig påkjenning på alle deler av livet mitt å skulle få til å gjennomføre barnedrapsstudien på nytt. Alle som har støttet meg på ulike vis i denne kampen kan dele gleden og seieren det er å endelig kunne fortelle hva som kjennetegner barnedrap i Norge. Slik takkes de alle i avhandlingen:

ACKNOWLEDGEMENTS

First and foremost I wish to thank Professor Nils Chr. Stenseth and all my colleagues at the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), University of Oslo. Since May 2012, they have given me a supportive, safe and inspiring work environment in which I finally could start all over again, from scratch, with my research on patterns in homicide in Norway, after my previous place of employment in 2010 decided not allow me to finish the work I started on in 2008. The present study would not have happened if not for the opportunities Stenseth and CEES so generously have given me.

I wish to thank The National Crime Investigation Service (NCIS), The National Police Computer and Material Services (NPCMS), and all the police districts for supplying the present study with data, in both rounds of the study. I believe the priority you have given this work is a reflection of the priority child homicide has in your own work. I look forward to continuing our collaboration in the forthcoming study on intimate partner homicide and other, future homicide studies.

In my career as a university student there have been a string of tutors who have supported my (to them) unconventional ambition of exploring the possibilities of combining evolutionary theory, psychology and criminology. I am both impressed and grateful that they took the chance on allowing me to follow my scholarly interests so freely. The academic growth I obtained from freely following my interests prepared me for taking on the great challenge of combining these fields in my own research. For the present thesis, I have been privileged to enjoy the trust, encouragement and patience of Professor Anne-Inger Helmen Borge and Professor Tore Slagsvold. Thank you both, ever so much, and I hope I was not your greatest challenge, as I asked for your comments on less that structured drafts for the work presented in this thesis.

I am further grateful for the interest international colleagues within evolutionary psychology and homicide and violence research have shown my work, findings and interpretations over the years – always treating me like their peer. This has been a great comfort in the lonely endeavour of being a homicide researcher in Norway. In particular, I want to thank Viviana Weekes-Shackelford for accepting my invitation to co-author a paper on the present study’s findings (Paper II), and Professor Martin Daly and Professor David Bjorkly for their helpful comments on the manuscripts for Paper I and Paper III for this thesis, respectively, and inspiring discussions.

I want to thank The Norwegian Women and Family Association, who, through the Norwegian ExtraFoundation for Health and Rehabilitation, gave a grant for researching patterns in filicide in Norway, supporting my work 2009-2011. Unfortunately, as my previous place of employment did not allow me to publish my results, the grant did not support the work presented in this thesis.

Perhaps somewhat unusual for a researcher, I want to express my gratitude to media. Since I first began researching patterns in homicide in 2008, media have had a crucial role in raising awareness and urgency among politicians, practitioners, and the general public with regards to homicide in close relationships. Journalists, social commentators and news editors have also highlighted the importance of research on homicide, and have explicitly and repeatedly expressed their support for my work – an unusual and fortunate privilege for any researcher.

And I am also grateful for the enthusiasm and want for knowledge among those who have crucial roles in the prevention or detection, investigation and prosecution of filicides, or in educating future practitioners in Norway. You have helped me keep up the motivation and courage this work has demanded. Finally, I may share my findings in detail with all of you and your students!

My deepest gratitude goes to my parents, Jean and Gunvald, and my friends who never wavered in their belief in the importance of researching patterns in homicide, and my ability to do so. Throughout the years, no matter what the obstacles, and in both rounds of performing the present study, you have supported me in every way you could, and more so than I could ever have asked for. It is because of all of you I had the strength and will to carry on. I am grateful beyond my ability to express it in words and I am deeply, deeply touched.

Oslo, December 2015

Vibeke Kennair Ottesen

Partnerdrap – rapporten som kunne ha vært her i 2011

Posted on | December 1, 2015 | No Comments

Endelig skal forskningsrapporten som omhandler hva som kjennetegner partnerdrap i Norge komme. Det skjer denne uken. Men rapporten kunne vært her i 2011. Én av de to som aktivt hindret dette er forfatter av rapporten. Dette vet Justis- og beredskapsdepartementet, som også vet at de har betalt for en stjålen studie. Det hele er uverdig et så alvorlig samfunnsproblem som det partnerdrap er.

Høsten 2007 begynte jeg å utarbeide prosjektbeskrivelsen til en studie hvor jeg skulle gjennomgå samtlige partnerdrap i Norge over et par tiår, og kartlegge kjennetegn ved gjerningspersoner, ofre og omstendigheter ved partnerdrap i Norge. Fra 2008 ble jeg ansatt ved samme arbeidssted som Bø Vatnar, som er forfatter av den kommende rapporten. Jeg begynte da arbeidet med å søke godkjenninger for studien.

Jeg tok også kontakt med Justisdepartementet og inviterte til samarbeid, siden de hadde listet at de ønsket en slik kartlegging i sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt. De inngikk i 2009 en avtale med meg om at jeg skulle skrive en rapport som omhandlet mine resultat fra studien (Se NOU 2010: 3, Drap i Norge, side 17-18).

Senere ble Bø Vatnar konstituert som forskningsleder hvor vi begge var ansatt. I denne stillingen nektet hun meg i april/mai 2010 å søke Datatilsynet om en ny vurdering, etter Personvernombudet hvor vi var ansatt avslo søknad om godkjenning av bruk av avidentifisert og offentlige tilgjengelige dommer uten samtykke fra gjenlevende domfelte. Vår avdelingsleder fulgte opp hennes avgjørelse. Alt dette på tross av at samtlige andre instanser på dette tidspunktet hadde enten godkjent studien, eller ikke hatt innvendinger til den (Riksadvokaten, REK, NEM).

Politidirektoratet, Justisdepartementet, og daværende statssekretær for Justisministeren ble alle informert av meg i mai/juni 2010, i et møte og i et brev, at Bø Vatnar nektet meg å kontakte Datatilsynet, og var med det personlig ansvarlig for at jeg måtte avslutte arbeidet med studien jeg hadde utformet. Likevel inngikk de en ny avtale med henne, og ga henne i oppdrag gjennomføre en kartlegging som tilsvarte min planlagte studie.

Det er ikke verdig et Justisdepartement å inngå en slik avtale med en forsker de vet har misbrukt sin makt og regelrett stjålet studien de bestiller.

Jeg måtte finne et nytt arbeidssted for å fortsette arbeidet med partnerdrapsstudien. Dette har jeg gjort. Jeg har siden mai 2012 vært gjesteforsker ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, Universitetet i Oslo. Her har jeg endelig vært trygg og har kunnet starte arbeidet mitt med partnerdrapsstudien helt forfra. Jeg har skrevet en ny prosjektskisse og søkt og fått den godkjent av samtlige aktuelle instanser, også Datatilsynet.

Jeg har imidlertid enda ikke fått hjelp av Kripos og politidistriktene i Norge til datainnsamlingen. Politidirektoratet nekter disse å hjelpe meg før min tidligere kollega er ferdig med studien de har bestilt fra henne. Med det trenerer de fri forskning. Igjen, dette er ikke verdig, og viser at prestisje nok engang settes foran behovet for kunnskap om partnerdrap i Norge. Og det hele er et farlig spill om prestisje foran menneskeliv. 

Alt kan dokumenteres, og journalister kan gjerne ta kontakt for denne dokumentasjonen og intervju.

 

Les en gjennomgang av saken som er basert på en gjennomgang av dokumentasjon i saken Dagbladet 5. desember 2015. Som Sterri konkluderer med: “Medier, andre forskere og ulike myndigheter, bør tenke seg grundig om før de bruker rapporten vi nå er blitt forelagt, inntil vi venter på at myndighetene rydder opp i det som må karakteriseres for å være en høyst etisk problematisk prosess, fra ende til annen.”

Hvor lite?

Posted on | October 15, 2015 | No Comments

“Forelskelse ender desverre alt for ofte med vold.” Dette er en alvorlig og høyst realistisk advarsel som kommer i anledning Kripos sin lanseringen av et nytt hjelpetiltak  i dag. På nettsiden hvorlite.no får man kontaktinformasjon og råd for hvordan man kan få hjelp dersom man opplever vold, enten direkte eller indirekte som vitne eller som fagfolk som jobber med barn som lever med vold i hjemmet.

Det er mulig å skjule at man har vært på siden. Dette  er viktig fordi vold i nære relasjoner er ikke begrenset til fysisk vold. Som en video som er del av kampanjen rundt hjelpesiden viser, så er vold i nære relasjoner også psykisk vold som å kontrollere partneren, og slik kontroll kan vise seg i at parteneren sjekker mobiltelefoner og datamaskiner.

De fleste av oss som har enten vært i eller er i et forhold har måttet spørre oss selv hvor mye vi skal finne oss i av kompromiss, skuffelse og å bli såret over den andre. Man må jo gå med på at den andre er et menneske og har da sine menneskelige feil og svakheter. Og alle forhold har vel sin barnesykdommer som man må komme seg gjennom på et vis? Ellers ender man fort opp alene. Og det vil man ikke. Det man vil er at det som er bra i forholdet skal være det rådende, og vi blir i forholdet for de gode tingene det gir oss. Og man håper i det lengste å ikke måtte bli skuffet og såret igjen. Likevel, både i hverdagen og ellers, kan man måtte spørre seg selv hvor mye skal man finne seg i av det som ikke er bare bra i forholdet.

Men når det kommer til vold i nære relasjoner er ikke spørsmålet hvor mye man skal finne seg i. Det er, som politiet retter fokuset på, hvor lite man skal finne seg i. Selv om det er slik man skal stille spørsmålet når det kommer til vold, er det for mange fortsatt et svært vanskelig spørsmål. Og en ting er svaret man gir seg selv i sitt eget hodet eller til de man eventuelt snakker med om volden, en annen ting er hvordan man ender opp med i handling å velge. Det er ikke lett, og for noen kan rådene og kontaktinformasjon til hjelpeapparatet som ligger på siden forhåpentligvis bidra til å gjøre det lettere å beskytte seg selv eller andre mot vold.

Vold i en nær relasjone er ytterst sjeldent noe som er der i et første møte, en første date. Det er noe som kan vokse seg frem i forholdet. På siden finner man også informasjon om hvilke faresignal man bør være oppmerksom på, også når man er nyforelsket og gleder seg over å ha funnet noen å dele livet med.

 

 

 

Evolvert empati og politiske poeng

Posted on | August 19, 2015 | No Comments

Det er et vitenskapelig spørsmål om menneskets ønske om å hjelpe er evolvert. Det er et politisk spørsmål om Norge bør ta imot flyktninger.

Som en evolusjonært orientert akademiker og forsker synest jeg at slike perspektiv burde være synlige i samfunnsdebatten, og jeg har selv bidratt til dette i mange år. Det er én ting man må passe ekstra på når man presenterer evolusjonære syn i samfunnsdebatten, og det er å være klar på hva slike perspektiv kan svare på, og hva de ikke kan svare på.

I et innlegg i VG presenterte advokat og samfunnsdebattant Eirik Vinje, helt riktig, at å ville hjelpe andre er en evolvert egenskap hos mennesket.Og videre, og også helt riktig, skriver han at ønsket om å hjelpe andre kan strekke seg langt i et moderne samfunn som Norge. Jeg tror også han har rett og at det å hjelpe kan gi status i vårt samfunn, og at noen kan utnytte dette til egen gevinst.

Fra «bør» til «er»
Men så trekker Vinje denne kunnskapen inn i den politiske debatten om Norge skal ta imot 10 000 syriske flyktninger eller ikke. Dette gjør han, slik jeg forstår det, ved å si at det kanskje ikke er genuine, selvoppofrende ønsker om å hjelpe andre som ligger til grunn for å ta imot flyktningene. Og selv om det skulle være det, så er dette ønsket uansett kun tilstede fordi det til syvende og sist vil kjennes godt for de som da på sitt vis hjelper flyktningene.

Konklusjonen til Vinje er at man nok ikke burde ta imot flyktningene, og denne politiske konklusjonen er altså satt i assosiasjon med det vitenskapelige faktum at ønsker om å hjelpe er evolvert.

Jeg stusser.

Alle følelser som vekkes i denne debatten er, enten direkte eller indirekte, produkter av evolusjon. Dette gjelder også følelser som gjør at man ønsker å hjelpe flere flyktninger, for samme økonomiske kostnad, ved å hjelpe dem der de allerede er, som Vinje uttrykker i sin tekst. Og det gjelder følelser som gjør at man vil beskytte sitt eget land og ens egen inn-gruppe fra en ut-gruppe.

Med en poengtering av en evolusjonær funksjon og opphav for følelser er man like langt, eller kort, i å svare på politiske spørsmål. Ja, følelser som motivasjonen til politikere, hjelpearbeidere og til og med samfunnsdebattanter er evolvert. Men hvordan skal vi forholde oss til følelser i politiske spørsmål? Det er ikke gitt.

For det følger ingen «bør» fra et gitt «er» innen evolusjonspsykologien, som Vinje benytter som det teoretiske rammeverket for sitt innlegg.

Ofte har evolusjonspsykologer blitt kritisert for å gjøre en motsatt feilslutning av det Vinje gjør i sin tekst. De har blitt beskyldt for å si at fordi menneskets natur er på en gitt måte, bør vi godta det. Beskyldningen kan komme på tross av at evolusjonspsykologen ikke har gjort en slik feilslutning.

Et kjent eksempel på dette er biologen Hilary Rose som feilaktig påstod at vitenskapsforfatteren Matt Ridley var høyreorientert i sitt politiske ståsted og imot statlige støtteordninger for alenemødre. Da Ridley spurte hvor hun hadde dette fra, var svaret at hun kunne tenke seg dette om ham. Men han hadde aldri skrevet om temaet, og anså ikke seg selv som politisk høyreorientert.

Lite nyttig
I min studie på barnedrap i Norge ser jeg etter om alenemødre og steforeldre er overrepresentert blant gjerningspersoner. Evolusjonspsykologiske perspektiv på barnedrap predikerer at disse foreldregruppene vil være overrepresentert blant de som dreper barn ved dødelig vold, fordi de opplever oftere barnet som en byrde som hindrer investering i fremtidige partnere og barn og egne barn, respektivt.

Dersom jeg finner at dette er tilfelle i Norge, slik man har i andre land, er det ikke gitt hvordan vi skal forholde oss til dette politisk. Vi kan som samfunn velge å nekte folk å bli alenemødre og steforeldre, eller vi kan velge å hjelpe de som er i slike situasjoner slik at de ikke opplever barnet som en belastning og de klarer å være gode foreldre. Men dette er et politisk spørsmål, ikke et vitenskapelig spørsmål.

Ja, det er kjekt å vite den evolusjonære funksjon og opphav til følelser, enten det er ønsker om å hjelpe eller å begå drap. For min del, som drapsforsker, er det svært nyttig med et slikt perspektiv for å identifisere hva som utgjør en risiko for drap – hvordan drapsbildet er.

Men å bruke et slikt teoretisk rammeverk for å lage politiske poeng blir en lite nyttig sammenblanding.

 

Teksten ble først publisert på VG nett 24. mai 2015

Oppdatering studien ”Partnerdrap i Norge 1990 – 2009”

Posted on | May 1, 2015 | No Comments

Til tider har jeg skrevet innlegg på denne bloggen og i samfunnsdebatten om prosessen – for ikke å si KAMPEN – rundt å få gjennomført en studie av partnerdrap i Norge som skal kartlegge kjennetegn ved gjerningspersoner, ofre og omstendigheter ved slike drap. Flere av dere kjenner derfor godt til problemene jeg har møtt. Men noen av dere tror personvern har vært den største utfordringen. Det har faktisk vært det minste problemet!

Slik jeg har opplevd det, er det prestisje og konkurranse som har ført til at studien jeg skrev prosjektbeskrivelsen til i 2008 fortsatt ikke er ferdigstilt. Men med et brev sendt til Justisdepartementet denne uken, håper jeg slikt ikke kommer i veien for livsviktig forskning mer.

Først hadde jeg en forskningsleder som i 2010 nektet meg å be Datatilsynet om en ny vurdering da personvernombudet ved Oslo universitetssykehus, som eneste instans i Norge, hadde innvendinger til bruken av avidentifiserte dommer i studien. Ingen faglig begrunnelse ble gitt av forskningsleder, men hun fikk likevel støtte av administrativ ledelse. Jeg måtte bytte arbeidsplass for å gjennomføre partnerdrapsstudien.

Samme forskningsleder skal nå gjøre en studie som tilsvarer den hun nektet meg å arbeide med å få godkjent, etter bestilling fra Justisdepartementet. I den anledning nekter Politidirektoratet å tillate Kripos, Politiets data- og materialtjeneste og de aktuelle politidistriktene å bistå med datainnsamlingen i partnerdrapsstudien jeg jobber med. De ønsker at studien de har bestilt ferdigstilles først.

Dette avslaget har de gitt etter to henvendelser fra teamet jeg er del av ved CEES, UiO, hvor jeg i dag er gjesteforsker. Det siste avslaget var over ett år siden, men den bestilte studien er fortsatt ikke ferdigstilt.

Denne uken sendte vi derfor nok et brev, denne gangen til Justisdepartementet, hvor vi ber om at de omgjør Politidirektoratets avgjørelse om å ikke tillate aktuelle instanser bistå vår studie.

Selv om begge studier skal kartlegge kjennetegn ved partnerdrap, kan det tenkes at hvilke variabler og sammenhenger man ser på er forskjellige. Videre kan også tolkningen av resultatene kunne være forskjellig i de to studiene, og ikke minst hva som vektlegges i formidlingen av resultatene.

Kunnskapsgrunnlaget beslutningstakere, hjelpeapparatet og allmenheten generelt har til å forebygge partnerdrap vil bare kunne bli bedre jo flere studier vi har.

Partnerdrap utgjør omtrent en fjerdedel av drap i Norge. Dette samfunnsproblemet er for alvorlig til at fri forskning på fenomenet treneres på ubestemt tid. Vi kan ikke få for mye kunnskap om partnerdrap, men vi kan få for lite.

 

 

Steinaldersinn i samfunnsdebatten

Posted on | April 30, 2015 | No Comments

Kvinner er fra Venus, menn er fra Mars. Da er det ikke rart det går galt når de møtes i samfunnsdebatten.

 
Når kvinner uttaler seg i den offentlige samfunnsdebatten kan de oppleve at reaksjoner fra enkelte menn kommer i en seksualisert form. Denne uken ble Kari Jaquesson, som offentlig har vært kritisk til visse tendenser innen pornoindustrien og en filmsnutt som ble laget og vist på Trygdekontoret, NRK, som skal forstås som liksom-porno, selv figurert i en oppfølgende og tilsvarende filmsnutt i samme program.

Flere kvinner har reagert på innslaget på Trygdekontoret og uttrykt at de ser dette innslaget i konteksten av at reaksjoner fra noen menn mot kvinner i offentligheten er til tider seksualisert. De rapporter følelser som bekymring og en redsel for hvordan de og andre kvinner kan forvente å bli møtt i den offentlige debatten, når en slik standard for å møte kvinnelige meningsmotstandere settes av en statskanal. Disse reaksjonene har blitt møtt med støtte og sympati, men også blitt avfeid med at ”såpass må man tåle når man er i offentligheten”.

Evolusjonspsykologer har bidratt med både teori og forskning for å svare på hvorfor det oppstår konflikter mellom kvinner og menn. Kanskje evolusjonspsykologiske forståelser kan også belyse hvorfor kvinner reagerer så sterkt på de seksualiserte reaksjoner noen menn utsetter dem for.

Et steinaldersinn i et moderne samfunn

Den moderne samfunnsdebatten, som skjer i media og sosiale medier, er en historisk ny arena. Men en slik arena kan trigge vår psykologi som har et evolusjonært opphav. Vi tar vårt steinaldersinn med oss inn i debatten.

I debatten utsettes både kvinner og menn for kritikk og trusler. Men kvinner utsettes for seksualiserte reaksjoner mer enn menn, og de utsettes i all hovedsak for dette fra menn og ikke andre kvinner. Kvinner ser også ut til å oppleve denne formen for reaksjon som mer opprørende enn det menn gjør, og menn ser ut til å ikke helt skjønne hvorfor kvinner reagerer så sterkt som de gjør. Kan noen av disse elementene være evolvert?

Når evolusjonspsykologer ser klare – gjerne krysskulturelle – kjønnsforskjeller, vurderer vi om de kan ha et evolusjonært opphav og funksjon i vår fortid, og da spesielt i jeger-sanker samfunn. Nå vet vi ikke detaljene rundt dagliglivet i vår evolusjonære fortid, heller ikke hvordan samfunnsdebatten utartet seg i steinalderen. Men vi vet at de fysiologiske kjønnsforskjellene mellom kvinner og menn, som de fysiske forskjellene i høyde og muskelmasse og hvilket kjønn som kan bli gravid og ammer, var de samme som i dag.

Med utgangspunkt i de fysiologiske forskjellene mellom menn og kvinner og hvilke reproduktive utfordringer det ville gitt de to kjønnene respektivt, utleder evolusjonspsykologer testbare hypoteser om mulig evolverte kjønnsforskjeller i vår arts psykologi. Mye av det teoretiske og empiriske fokuset til evolusjonspsykologer på konflikter mellom kjønnene har tatt for seg seksuell trakassering i arbeidslivet, strategier for å få og holde på partnere, partnerdrap, og voldtekt.

Jeg kjenner ikke til publisert evolusjonspsykologiske arbeid på kjønnsforskjeller i samfunnsdebatten. Det følger imidlertid fra det teoretiske og empiriske grunnlaget fra evolusjonspsykologiske perspektiv om konflikter mellom de to kjønnene på andre sosiale arenaer at man kan forutsi kjønnsforskjeller i uttrykksform og reaksjoner i samfunnsdebatten også.

Den evolusjonære betydningen av seksualiserte trusler for kvinner

Kostnaden av en befruktning har vært betydelig større for kvinner enn for menn i vår evolusjonære fortid. I vår art går kvinnen gravid i 9 måneder. Graviditet kan medføre sykdom og død for kvinnen i jeger-sanker samfunn hvor man ikke har tilgang til moderne medisinsk hjelp. Fødsel likeså. I jeger-sanker samfunn kan kvinner også måtte amme inntil barna er 4 år.

Videre, dersom kvinnen ikke hadde en partner som også investerte i barnet ville all hennes investering, med livet som innsats, kunne være bortkastet. For eksempel er fraværet av far er funnet å være assosiert med en barnedødelighet på inntil 70% i jeger-sanker samfunn.

Fordi reproduktive utfordringer til kvinner og menn har vært så forskjellige i vår evolusjonære fortid, argumenterer evolusjonspsykologer for at kjønnsspesifikke måter å oppfatte og reagere på informasjon i sosiale situasjoner, ikke minst når det gjelder det motsatte kjønn, vil nødvendigvis ha utviklet seg gjennom evolusjon.

Fordi den evolusjonære kostnaden av et dårlig eller påtvunget valg av partner ville kunne være betydelig større for kvinnen i forhold til for mannen, vil behovet for å velge sin partner helt fritt, og å få sterke reaksjoner på trusler mot denne friheten, ha vært selektert i større grad hos kvinner (dette underspiller ikke situasjonen til menn som opplever tilsvarende).

La det være sagt; de menn som kommer med seksualiserte reaksjoner på kvinner i samfunnsdebatten truer ikke nødvendigvis deres frihet til å velge partner. Men å skulle ”se skogen for bare trær” når menn viser seksuelt aggressive holdninger har hatt en uforholdsmessig høy pris for kvinner. Seksualiserte reaksjoner i offentligheten vil derfor kunne røre ved noe i mange kvinner og være svært virkningsfullt i å skremme dem bort fra samfunnsdebatten.

Venus: Ser dere ikke hvor galt dette er?

Mars: Dere må tåle såpass!

Med utgangspunkt i at det er kjønnsforskjeller i den evolusjonære kostnaden av å ikke velge en partner helt fritt, predikerte evolusjonspsykologen David M. Buss (1989) at kvinner og menn ville oppleve uønskede seksuelle tilnærminger forskjellig, og han fant empirisk støtte for dette i sin forskning. Videre fant han at menn undervurderer hvor opprørt kvinner blir av uønskede og seksuelt aggressive tilnærmelser. Han fant også at kvinner overvurderer hvor opprørende tilsvarende er for menn.

Det er da kanskje ikke rart at noen menn ikke forstår hvorfor kvinner reagerer så sterkt på de seksualiserte reaksjonene de kan få i samfunnsdebatten, og at kvinner ikke forstår hvorfor menn ikke ser hvor ille det er å måtte oppleve slikt.

Sånn er kvinner og menn forutsigbart forskjellige. Hvordan og hvorvidt vi som enkeltindivid og redaksjoner bør ta høyde for denne forskjellen i samfunnsdebatten er et annet spørsmål.

 

Innlegget ble først publisert på Darwinist.no, 10.04.2015

Det ble fulgt opp av Anders Solli Sal på Minerva.no, “Fornuftige følelser”, 13.04.2015, og referert til av Thomas Seltzer i VG, “Med lisens til dissens”, 15.04.2015.

 

Kunnskap om barnedrap gir bedre etterforskning

Posted on | January 30, 2015 | No Comments

Politiet og påtalemyndigheten vil høre resultatene fra barnedrapsstudien min og lære. Dette gir meg tro på at vi kan se en endring i kvaliteten på etterforskning av mulige barnedrapssaker i Norge over tid.

Den håpefulle konklusjon fra Christoffer-saken var at den skulle være en varig oppvekker. Fra nå av skulle vi alle ta et ansvar i å beskytte barn. Og da ikke bare beskytte dem mot vold og drap, men også deres rettssikkerhet. Den mangelfulle etterforskningen i Christoffers sak kostet nesten den lille guttens rettssikkerhet.

Ikke overraskende

Det vi nå lærer om etterforskningen av Monikas dødsfall, viser at Christoffer-saken ikke var nok til å sikre at andre mulige barnedrapssaker får den etterforskningen de burde. Dette smerter, men det overrasker meg ikke. For å få til en styrking av etterforskning og å hindre henleggelse av barnedrapssaker må det mer til. En del av løsningen er å øke kompetansen om barnedrap hos politiet og påtalemyndighetene.

Dødsfallene til både Monika og Christoffer er blitt forsøkt forklart med selvmord. Men selvmord blant så unge barn er ekstremt sjeldent. Videre er ikke de kraftige skadene og metodene de døde av forenelig med at de skulle kunne ha påført dem selv. Når det kommer til dødsfallet til Christoffers, er det imidlertid helt forenelig med det drapsforskning viser om hvilke barn er i en sårbar situasjon for å bli drept, og da av sin stefar. Og da saken ble gjenåpnet for etterforskning, endte det også med en domfellelse av stefaren.

Avgjørende kunnskapsmangler
Kunnskap om hva som kjennetegner barnedrap er helt avgjørende for etterforskningen av slike drap. For det første, må politietterforskere kunne tenke seg at et barnedrap kan ha skjedd. Man ser det nemlig ikke før man tror det. Videre må de kunne vurdere om det er sannsynlig at det gitte dødsfallet er et barnedrap.

Uten å låse seg til en hypotese, må de kunne vurdere hvem som i så tilfelle kan ha begått det eventuelle drapet. I barnedrapssaker kan det ha vært to omsorgspersoner tilstede, og saker henlegges når politiet ikke kan vurdere hvilken er gjerningspersonen. Videre må de finne frem til hva som kan være motivet, og om det var overlagt, forsettlig eller et uhell.

Slike vurderinger vil nødvendigvis påvirke etterforskingsskritt som avhør med mer. Resultatene fra etterforskningen vil også nødvendigvis påvirke hva påtalemyndigheten eventuelt kan prosederer for retten. Da må vurderingene bunnes i kunnskap om barnedrap.

Men kunnskap om hva som kjennetegner barnedrap har manglet hos politiet og påtalemyndigheten i Norge. Det har én forklaring i at sist barnedrap ble forsket på i Norge, var det årene 1950–1979 som ble kartlagt. Mye har endret seg siden da, også på områder som kan påvirke kjennetegnene til barnedrap i landet vårt.

Politiet vil lære
Jeg har imidlertid kommet så langt i studien av barnedrap i Norge for årene 1990-2009 at jeg er klar til å dele foreløpige resultat med viktige faglige aktører. Og det gleder meg å kunne melde at det ikke mangler interesse hos verken politiet eller påtalemyndighetene. De vil høre resultatene og lære om barnedrap. Dette gir meg tro på at vi kan se en endring i kvaliteten på etterforskning av mulige barnedrapssaker i Norge over tid.

Vi har et ansvar å beskytte barn mot vold og drap. Men vi klarer ikke å beskytte all barn fra dette, og barnedrap vil skje igjen. I etterkant av et barnedrap er det bare rettssikkerheten igjen å beskytte. Men det er ikke bare-bare.

 

Innlegget ble først publisert hos VG med tittel Politiet mangler kunnskap om barnedrap 25.10.2014

Dreper det kjæreste de har

Posted on | October 25, 2014 | No Comments

Hva kan få en mor eller en far til å drepe det kjæreste de har i livet, sitt eget barn? Som forsker på drap i nære relasjoner ser jeg at i visse livskriser, kan foreldre tro at drap er en reell løsning på hvordan de selv har det. For de som ikke har gått gjennom slike livskriser, kan det være vanskelig å ta helt inn over seg den vanskelige prosessen en forelder kan gå gjennom som ender med at de dreper sitt eget barn.

Denne høsten kan publikum imidlertid få et innblikk i en slik prosess, gjennom Den Nationale Scenes oppsetning av Medealand. Dette teaterstykket er en sterk billedgjøringen av en kvinne i krise som begår barnedrap. Jeg håper stykket kan bidra til at publikum kan evne å se hvordan livskriser kan skape familier som er sårbare for drap.

Hvem er Medea?

Medealand er en nyskriving av tragedien om Medea, forfattet av Sara Stridsberg. Medea er opprinnelig en figur fra gresk mytologi. Gjennom poeten Euripides er Medea blitt kjent for å være en hevngjerrig kvinne, som drepte sine to sønner for å straffe sin tidligere ektemann, Jason, da han forlot henne for en yngre kvinne.

Finnes Medea?

Noen drapsforskere har tatt inspirasjon fra myten om Medea, og vurdert om noen barnedrap skjer fordi gjerningspersonen ønsker å hevne seg på en nåværende eller tidligere partner ved samlivsbrudd. De har kommet frem til at slike ”Medeadrap”, om enn sjeldne, faktisk er å betrakte som en egen kategori barnedrap. I den internasjonale forskningslitteraturen fremkommer det imidlertid at det som oftest er menn som begår ”Medeadrap”.

En utfordring i å skulle kategorisere et barnedrap som et ”Medeadrap”, er at det kan være tvil om mannen faktisk begikk drapet for å hevne seg på moren til barnet. En mor som har vært gjennom et vanskelig samliv og samlivsbrudd vil kunne oppleve noe så meningsløst som drapet på hennes barn som en hevn og en straff fra en partner hun forlot. Og noen gjerningsmenn rapporterer selv et slikt hevnmotiv, enten i politiavhør eller i selvmordsbrev når tar sitt eget liv i tillegg til barnets.

Men noen gjerningsmenn rapporterer at de begikk drapet ut fra det de selv opplever som en genuin bekymring og kjærlighet for barnet sitt. De kan være bekymret for hvordan det vil gå med barnet når det bor alene med mor, og de selv ikke kan være der for barnet og passe på det. De kan ønske å ta sitt eget liv, fordi de sliter så sterkt med å ha mistet sin partner i samlivsbruddet, og vil ta med seg det eneste kjære de har igjen, sitt barn, i døden.

Noen barnedrapsforskere har problematisert at når menn begår barnedrap ved samlivsbrudd, så blir det for lett kategorisert som ”Medeadrap”. En lettvint avfeiing av deres drap som kun motivert av hevn er potensielt et problem, fordi har vi ikke forstått motivet til disse mennene riktig, vil det hindre vår evne til å forebygge slike drap i fremtiden. Skal vi nå foreldre og hjelpe dem før de begår barnedrap, må vi forstå hvorfor en så grusomme handling oppleves som en reell løsning for de.

Når Medea er en kvinne

I Medealand raser Medea, og hun truer med hevn mot sin tidligere ektemann, Jason. Det kunne da være lett å avfeie hennes drap av barna som en hevnfull og ondskapsfull handling. Men, slik jeg leser Medealand, er det tvil om Medea dreper siner barn ut av hevn og ondskap. Stridberg lar oss nemlig også se den hjerteskjærende krisen det er for Medea å oppleve at hennes livskjærlighet har sviktet henne, at hun har tapt mannen hun ga alt til og som hun trodde hun skulle dele hele livet med. Og videre at Medea tviler, nokså riktig, på sin evne til å være en god mor i denne livskrisen hun gjennomgår.

Og kanskje nettopp fordi Medea er en kvinne og ikke en mann, kan vi i publikummet lettere se handlingene hennes som mer enn bare hevn og ondskap. Kanskje fordi hun er kvinne og ikke en mann, er det lettere å få sympati og til og med empati med henne – på tross av hennes grusomme drapshandling. Men det må understrekes at det Medea opplever er den samme krisen og de samme følelsene menn i samme situasjon kan oppleve.

Vi kan alle se og hjelpe Medea

I Medealand er det ingen som tar på alvor Medeas gjentatte uttrykk for overveldede smerte og fortvilelse ved tap av sin livs kjærlighet og tap av kontroll over seg selv og sitt liv. Og det er ingen som viser en bekymring for at hun har to sønner i sin omsorg, heller ikke når hun selv uttrykker en bekymring for sine barn. Man tenker jo ikke at en forelder, som elsker sine barn, vil gjøre annet enn å beskytte dem mot det vonde i verden.

Men når en livskrise oppleves som så ekstrem, som det Medea gjør, kan individet vurdere ekstreme løsninger på krisen. Og den bunnløse fortvilelsen av å ikke evne å være en god forelder, eller å ønske å ta sitt eget liv, kan utløse tanker om barnedrap. Både hos mor og far. Dersom en forelder ikke får korrigert slike tankene gjennom samtaler om tankene, klarer de ikke alltid å se at det finnes bedre løsninger. Da kan tanker bli til handling. Det skjer, og det skjer i Norge i dag.

I min formidling om hvordan vi kan forebygge at noen foreldre begår barnedrap, oppfordrer jeg derfor til at vi alle må bidra til å bryte tabuet rundt drapstanker. Kjenner vi til at en forelder er i en livskriser, kan vi spørre om de har slike tanker. Det er ikke vårt spørsmål, men livskrisen forelderen er i, som utløser drapstanker.

For folk som ikke jobber med denne tematikken til daglig, er det nok vanskelig å forestille seg at en forelder kan få slike tanker. Ikke minst at noen vi kjenner, og kjenner å være en god forelder som er glad i sine barn, kan ha slike tanker. Jeg ser derfor på oppsetningen av Medealand ved Den Nationale Scene som et viktig bidrag i å gjøre det mer håndgripelig for publikum hvorfor en forelder kan ende med å ta livet av sine egne barn.

Norge trenger ikke være et Medealand. Norge kan være et samfunn hvor vi bryter tabuet rundt drapstanker og gjenkjenner foreldre som trenger å bli forstått og hjulpet i sine livskriser. Vi har få barnedrap i Norge, men vi har for mange. Som samfunn har vi ikke råd til å miste noen av disse foreldrene eller deres barn.

 

Teksten ble først publisert som en kronikk i Bergens Tidende, Debatt s. 41, fredag 19.09.2014 og på bt.no samme dag

keep looking »
  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin