biososial

Evolvert empati og politiske poeng

Det er et vitenskapelig spørsmål om menneskets ønske om å hjelpe er evolvert. Det er et politisk spørsmål om Norge bør ta imot flyktninger. Som en evolusjonært orientert akademiker og forsker synest jeg at slike perspektiv burde være synlige i samfunnsdebatten, og jeg har selv bidratt til dette i mange år. Det er én ting […]

Naturalistisk feilslutning

Naturalistisk feilslutning (engelsk: naturalistic fallacy) er å trekke den slutning at det som er naturlig er også godt, moralsk riktig, eller ønskelig. Et eksempel på en naturalistisk feilslutning er å trekke slutningen at dersom det er naturlig for mennesker å ønske blodhevn så bør ikke samfunnet forhindre folk i å begå dette. Det påstås ofte […]

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin