biososial

Biologi må inn, ideologi må ut!

Posted on | March 22, 2010 | 3 Comments

I Debatten på NRK 1 18.03.2010 ble jeg spurt av debattlederen hvorfor det er slik at forskere ikke samarbeider på tvers av fag. Det er selvfølgelig flere mulige svar på dette, og den enkelte må svare for seg selv. I stundens (og lampenes) hete, svarte jeg at man kanskje er redd for at det ikke skal være bruk for ens egen kompetanse i møte med andre fag. Jeg går imidlertid med på at dette ikke er en følelse de forskerne det gjelder nødvendigvis vil kjenne seg igjen i. Jeg tror at forskere heller er mer trolig til å mene at deres fag har en unik plass i forståelsen av mennesket, og at faget deres ikke på noen måte kan gjøres overflødig av andre fag.

Jeg ble derfor imponert da jeg leste talen Margareth Zahn holdt i 1998 som president for the American Society of Criminology. I sin tale om fremtiden til faget kriminologi, sa hun at faget må ta inn over seg kunnskap fra fagfelt som bl.a. genetikk og nevrologi. Disse fagene kan svarer på spørsmål som en mer tradisjonell sosiologisk tilnærming til kriminologiske problemstillinger ennå ikke har klart, som krysskulturelle kjønns- og aldersforskjeller i antisosial og kriminell atferd, eller hvorfor noen barn er “løvetannbarn” . Zahn sa at en integrering av biologisk kunnskap ville styrke faget kriminologi i fremtiden. Jeg leser ut fra dette en innrømmelse av en svakhet hos faget dersom denne integreringen ikke skjer. I Norge har denne integreringen fortsatt ikke skjedd (se tidligere innlegg Biologi må inn på pensumet til samfunnsvitenskapelige studier). De amerikanske sosiologene Joseph Lopreato og Timothy Crippen er enda mer uttalt om sin uro for sitt fag i boken Crisis in Sociology – the need for Darwin (2002). I boken knytter de problemet med en manglende tverrfaglighet blant sosiologer til fagets historie og hvilke ideologiske strømninger som har formet faget fra dets begynnelse. De mener det er et skrikende behov for å integrere kunnskap fra de biologiske fag for å redde faget fra å bli forbigått av andre fag i forståelsen av mennesket.

Anthony Walsh og Lee Ellis er to av de mest fremtredende forskerne internasjonalt som benytter en evolusjonær tilnærming til kriminologiske problemstillinger. De foreslår at kriminologi kanskje er det faget som i størst grad har hatt en stagnasjon på grunn av ideologiske føringer. Walsh & Ellis (2004) gjennomførte derfor en spørreundersøkelse blant amerikanske kriminologer hvor de ønsket å se om det var en assosiasjon mellom kriminologenes teoretiske forståelse av variasjoner i alvorlig kriminalitet og deres ideologiske tilknytning. Det var det. De kriminologene som oppga at de var sosiopolitisk konservative eller moderate, oppga også en større tro på teorier som forklarer variasjon i alvorlig kriminell atferd med individuelle forskjeller. De kriminologene som oppga at de var sosiopolitisk liberale eller radikale, oppga også at de hadde en større tro på teorier som forklarer variasjonen med makrososiale strukturer.

Walsh & Ellis fant videre at de kriminologene som oppga å ha studert fag som psykologi og biologi som laveregradsstudent, var åpne for at disse fagene kunne bidra til å forklare variasjoner i alvorlig kriminalitet. Denne assosiasjonen var tydeligere hos de liberale enn hos de konservative kriminologene. Denne undersøkelsen gir en pekepinn på at det å være “utsatt for” andre fag tidlig i utdanningsforløpet kan fungere som en buffer mot at sosiopolitiske ideologi legger føringer på forskerens teoretiske forståelse av årsaker til kriminalitet. For å sikre at data former den kommende faglige utviklingen i samfunnsvitenskapen i Norge, og ikke ideologiske ønsker om hvordan ting bør være, må biologi inn på pensumet. Slik kan vi få biologi inn og ideologi ut av samfunnsvitenskapelige fag!

Comments

3 Responses to “Biologi må inn, ideologi må ut!”

 1. admin
  March 22nd, 2010 @ 15:08

  Det er selvfølgelig ikke mulig å “skille arv og miljø” i Walsh & Ellis sin undersøkelse. De liberale kriminologene som hadde studert psykologi og biologi kunne hatt en positiv holdning til disse fagene i utgangspunktet og derfor valgte å studere fagene, mer enn at å ha “vært utsatt for” disse fagene ble en buffer mot at ideologiske føringer påvirket deres forståelse av variasjoner i kriminalitet 😉

 2. Eivind F S
  June 18th, 2010 @ 11:46

  Hei Vibeke,

  Kriminologi som fag har jeg liten kjennskap til, men jeg kjenner meg godt igjen i problemstillingene du beskriver. Jeg tror du har rett i å revurdere din uttalelse fra debatten på NRK – det er nok ikke først å fremst redsel for å bli gjort irrelevant av eksperter fra andre fagfelter som hindrer forskere i å samarbeide.

  Jeg tror det er riktigere å se på moderne forskere som så overbeviste om deres egne fagfelters komplette overlegenhet i beskrivelse av … vel – det aller meste … til at de er interesserte i ekspertise fra andre fagfelter. De mener nok rett og slett at det er bortkastet tid. Kanskje ligger det elementer av frykt i disse forskernes sterkt svekkede dømmekraft, men først og fremst må vi nok skylde på deres mangel på forståelse for verdens kompleksitet.

  Såvidt jeg kan skje er kanskje den største mangelvaren i akademia, politikk og offentlig debatt en forståelse av verden som et sammensatt og ekstremt innfløkt system der både individer og systemer utsettes for påvirkning fra en enorm mengde kilder. Kanskje er det kun delvis på grunn av uvitenhet at det er slik. Kanskje skyldes mye også populisme. Presise verdensbilder belønnes ikke med verken stemmer, offentlige bevilgninger eller høye seertall. Det er fragmentering of forenkling som gjelder.

  Kjenner du til Ken Wilbers filosofi om bevissthetsutvikling? Han beskriver bevissthetsnivåer innenfor første paradigme som ikke kan se andre sannheter enn sin egen og det kvantespranget til et integrert verdensbilde, med forståelse for viktigheten av alle bevissthetstrinn, som skjer når man vokser ut av relativisme og postmodernisme og inn i en mer integrert forståelse av oss selv og verden vi lever i. Hvis ikke ville nok det berike arbeidet ditt voldsomt.

  Hilsen Eivind

 3. admin
  June 18th, 2010 @ 15:52

  Hei Eivind,

  Takk for tips!

  Vibeke

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 • Hvorfor biososial.org

  Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
 • Admin