biososial

Skal man forstå mennesket, må man forstå at mennesket er et produkt av evolusjon

Posted on | August 21, 2016 | No Comments

Dette må norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner anerkjenne – og ansette deretter.

To internasjonalt anerkjente drapsforskere, Christine Alder og Ken Polk, påsto for noen år siden at fordi barnedrap er et så variert og komplekst fenomen, kunne de ikke tenke seg at én teori ville kunne forklare fenomenet på en helhetlig måte. Dette var og er helt feil. Slike feil kan begås når man ikke anerkjenner evolusjonspsykologi.

Evolusjonspsykologi gir nye og viktige svar innen komplekse områder

Evolusjonspsykologi er en gren innen psykologi som vurderer om hvordan vi tenker, føler eller handler kan ha hatt en funksjon for individets overlevelse og reproduksjon i vår arts historie. En slik tilnærming til å forstå og studere mennesker har gitt nye og viktige svar innen komplekse områder som kjærlighet, kriminalitet, livsstil, samarbeid, og alle tenkelige konflikter.

Siden 1980-tallet har evolusjonspsykologi gitt en helhetlig teoretisk forklaring på alle de ulike drapskategoriene, som for eksempel barnedrap, søskendrap og partnerdrap. Dette er det ingen andre teorier innen drapsforskning som gjør.

De andre teoriene, som ikke tar høyde for at mennesket er utviklet gjennom evolusjon, forklarer gjerne én drapskategori, men klarer sjeldent å forklare en annen, og aldri samtlige.

I tillegg har evolusjonspsykologiske perspektiver på hvorfor drap skjer gjort det mulig for forskere å utlede spesifikke prediksjoner for hva som vil være de utløsende psykologiske motivene til gjerningspersonen, og kjennetegn ved gjerningspersoner, ofre og omstendighetene for alle de ulike drapskategoriene.

Listen over kjennetegn evolusjonspsykologi predikerer for de ulike drapskategoriene er lang, og hver kategori har særegne kjennetegn. Noen eksempler på hva slags type kjennetegn evolusjonspsykologi perspektiv kan predikere er:

  • Hvor gamle vil gjerningspersoner og ofre være, og hvilke kjønn vil de ha?
  • Hva vil konflikten mellom partene bestå i, hva vil motivet være, og hvilke metoder vil bli brukt?
  • Vil gjerningspersonen ha en psykisk lidelse?

De evolusjonspsykologiske prediksjonene er støttet gjennom forskning i flere land, nå senest i min studie av barnedrap i Norge 1990–2009. Ved å følge det evolusjonspsykologiske perspektiv delte jeg drapene inn i meningsfylte underkategorier, og dette gjorde at et tydelig mønster for drapene trådte frem.

Jeg fant, akkurat som det evolusjonspsykologiske perspektiv predikerer, at barnedrap begått av steforeldre skiller seg systematisk fra de begått av genetiske foreldre; drap begått av mødre skiller seg systematisk fra de begått av fedre; og drap begått av foreldre med psykisk lidelse skiller seg systematisk fra de begått av foreldre uten psykisk lidelse.

I vitenskapen er en teori aldri bare en teori

Grunnen til at evolusjonspsykologiske prediksjoner stadig støttes krysskulturelt, er at de er utledet fra et større og overordnet forståelse av hvordan alt liv på jord er formet, nemlig fra evolusjonsteori.

Men evolusjonsteori er bare en teori! sies det av noen, også innen det som skal forstås som vitenskapelige miljøer. Men i vitenskapen er en teori aldri bare en teori. I vitenskapen brukes begrepet teori betydelig strengere enn i dagligtalen.

Teorier skal ikke bare forklare allerede kjente sammenhenger, men også utlede prediksjoner om sammenhenger vi ikke kjenner til enda.

Slik skal teorier hjelpe oss til å finne svar på ting vi ikke engang ville ha visst at vi burde spørre om. Akkurat slik har evolusjonspsykologi bidratt innen drapsforskning til å finne kjennetegn på sårbarhet som ellers var ukjente for feltet, som for eksempel betydningen alder og genetisk slektskap har for sårbarheten for drap.

Og med dette bidrar evolusjonspsykologi til vår faglige forståelse av hvorfor drap skjer, og at det er en del av menneskets natur å kunne begå drap. Slik kunnskap er avgjørende for å hindre drap.

Evolusjonsteorien bør være en styrende og overordnet teori for flere fag

I vitenskapen finnes både gode og dårlige teorier. Evolusjonsteori er blant de beste vi har. Den er så veldokumentert gjennom en rekke ulike eksperiment og observasjoner at den er akseptert som fakta. Den er den styrende og overordnede teorien som forener alle fagene som faller inn under biologi.

Den bør også være den styrende og overordnede teorien for fag som faller innenfor samfunnsfag, humaniora, medisin, jus – ja, alle fag som er avhengig av en realistisk forståelse av menneskets natur!

Det er ikke nødvendigvis et motsetningsforhold mellom evolusjonspsykologi og andre teoretiske perspektiv på mennesket.

Alle de som prøver å finne en systematikk i hvordan vi mennesker føler, tenker, handler – hvorfor vi er som vi er og reagerer på miljøet vårt som vi gjør – er egentlig evolusjonspsykologer på et vis. Fordi de også søker å si noe om menneskets natur.

Likevel har jeg og flere andre i Norge opplevd hindringer i å få den akademiske karrièren vi ellers kunne hatt, nettopp fordi vår faglige interesse lå i å forstå mennesker fra et evolusjonært perspektiv.

Jobbtilbud, stipender, gode karakterer og velvilje fra utdanningsinstitusjoner og veiledere har uteblitt. Selv hadde jeg en arbeidsgiver som nektet meg å fortsette forskningen jeg hadde jobbet med i tre år da det i 2010 ble kjent at jeg brukte det evolusjonspsykologiske perspektiv.

Dere med ansettelsesmyndighet: Ansett en evolusjonspsykolog i dag!

Det er få som har utdanning innen evolusjonspsykologi i Norge i forhold til andre land. Men sakte, og veldig sikkert, blir listen lenger. Nå må vi kunne få jobb her hjemme i Norge, og få anledning til å bidra til utviklingen av nødvendig kunnskap.

Jeg kunne kalt denne teksten Til ungdommen, og benyttet anledningen til å be de unge studere tverrfaglig. Men den oppmuntringen har jeg kommet med i en årrekke, da jeg stadig foreleser om evolusjonspsykologi og biososial kriminologi etter invitasjon fra en rekke ulike studentgrupper og -organisasjoner i Norge.

Denne gangen vil jeg heller oppmuntre dere etablerte.

Dere som sitter med ansettelsesmyndighet, og som planlegger hvilken retning forskningen og utdanningen på deres institusjoner skal ha fremover. Ja, du ja! Jeg vil oppmuntre deg til å ansette (minst) én evolusjonspsykolog!

Evolusjon er et faktum. Skal vi si noe om mennesket, må vi bruke teorier som tar utgangspunkt i at mennesket er utviklet gjennom evolusjon. Så hvorfor ikke slå til, og få en evolusjonspsykolog med på laget ditt allerede i dag?

 

Denne teksten ble først publisert på Aftenposten.no, 07.06.2016.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Hvorfor biososial.org

    Jeg er kriminolog og opptatt av hvordan samspillet mellom arv og miljø skaper mennesket. Jeg har derfor en biososial tilnærming til faglige interesser. Dette er en populærvitenskapelig blogg hvor jeg kommenterer nyheter og vitenskapelige funn og litteratur. Vibeke Ottesen
  • Admin